fbpx

Privacybeleid

OvA Zorgbemiddeling BV, gevestigd aan Groningensingel 1191 Unit 1A 6835HZ Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres

Groningensingel 1191 Unit 1A 6835HZ

Persoonsgegevens die wij verwerken

OvA Zorgbemiddeling BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

OvA Zorgbemiddeling BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • strafrechtelijk verleden
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken OvA Zorgbemiddeling BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • OvA Zorgbemiddeling BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

OvA Zorgbemiddeling BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van OvA Zorgbemiddeling BV) tussen zit. OvA Zorgbemiddeling BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Planning en urenregistratie systeem/ CRM systeem / Cloud

[alle systemen zijn beveiligd door middel van wachtwoorden die elke 8 weken worden veranderd]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

OvA Zorgbemiddeling BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals die zijn voorgeschreven door de AVG wet voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens
Personalia
Adres

CV/ Diploma’s/VOG en andere gegevens worden bewaard met als doel het uitzenden, bemiddelen en detacheren mogelijk te maken. Deze documenten worden bewaard zolang ze nodig zijn in het uitoefenen van de opdracht. Wanneer een persoon uit dienst treed of niet meer werkzaam is zullen al deze gegevens worden verwijderd. Alle gegevens worden strikt noodzakelijk gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

OvA Zorgbemiddeling BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OvA Zorgbemiddeling BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OvA Zorgbemiddeling BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OvA Zorgbemiddeling BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@ovazorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

OvA Zorgbemiddeling BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OvA Zorgbemiddeling BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@ovazorg.nl. OvA Zorgbemiddeling BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Alle gegevens worden met wachtwoorden beveiligd en regelmatig vernieuwd. Alleen diegene die vanwege het uitoefenen van hun werk inzage hebben in die gegevens die van belang zijn.

Cookies

OvA Zorgbemiddeling BV maakt gebruik van cookies. Dit is om uw online ervaring en die van anderen te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw apparaat worden geplaatst. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat uw apparaat waarmee u onze diensten gebruikt, wordt herkent. U kunt deze cookies uitschakelen in de browser.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het platform van goed werkt. Zo kunt u ingelogd blijven op de website en worden uw voorkeuren opgeslagen.

Functionele cookie

Authenticatie status, Mailchimp & Email onthouden

Functioneel gebruik van local storage (worden als cookies opgeslagen in oudere browsers)

 • Klussenoverzicht zoekfilters: gekozen categorieën, afstand en regio
 • Klussenoverzicht scroll positie, datumselectie en list/grid view voorkeur
Bewaartermijn
Oneindig
12 maanden

Analytische cookies

Deze cookies helpen het platform van OvA Zorgbemiddeling BV te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop u het platform van OvA Zorgbemiddeling BV gebruikt. Dit omvat informatie over de meest bezochte pagina’s, uw klikgedrag en de periode dat u zich op ons platform bevindt.

Naam

Google Analytics
Functie
Deze tool geeft iedere gebruiker een uniek nummer waarmee gegevens kunnen worden geanalyseerd zoals het aantal bezochte pagina’s, hoeveel gebruikers we in bepaalde regio’s hebben en welke bezoekers direct wegklikken. De gegevens die Google Analytics analyseert zijn geanonimiseerd en niet beschikbaar voor derden.
Bewaartermijn
26 maanden – hierdoor kunnen wij ieder jaar data vergelijken

Marketing cookies

Marketing cookies worden onder andere gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen, een koppeling te maken met sociale media en de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

Naam

Google Analytics
Functie
Deze tool geeft iedere gebruiker een uniek nummer waarmee gegevens kunnen worden geanalyseerd zoals het aantal bezochte pagina’s, hoeveel gebruikers we in bepaalde regio’s hebben en welke bezoekers direct wegklikken. De gegevens die Google Analytics analyseert zijn geanonimiseerd en niet beschikbaar voor derden.
Bewaartermijn
26 maanden – hierdoor kunnen wij ieder jaar data vergelijken

Aansprakelijkheid en garanties

 • OvA Zorgbemiddeling BV kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van OvA Zorgbemiddeling BV, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 • Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is OvA Zorgbemiddeling BV nimmer gehouden tot en schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door OvA Zorgbemiddeling BVgesloten verzekering.
 • OvA Zorgbemiddeling BV zal zich maximaal inspannen om de website en platform online beschikbaar te houden. Mocht er om welke reden dan ook de website en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal OvA Zorgbemiddeling BV proberen binnen 1 werkdag ervoor te zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van de Site en/of de Database. Is het probleem niet binnen 1 werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via de website (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. OvA Zorgbemiddeling BV zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van de Site en/of de Database.
 • OvA Zorgbemiddeling BV geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van de Site en/of de Database.
 • OvA Zorgbemiddeling BV kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer zorgprofessionals in het platform aantreft die geschikt is c.q. zijn voor Opdracht.
 • OvA Zorgbemiddeling BV zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele mismatch via de Site en/of de Database.
 • Het risico op schade voortvloeiend uit door de zorgprofessional verrichte werkzaamheden en/of zijn aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij Opdrachtgever.
 • OvA Zorgbemiddeling BV garandeert dat zij geen beperkende voorwaarden richting de Opdrachtgever en zorgprofessional hanteert anders dan deze voorwaarden en die voorwaarden die nodig zijn voor een correcte contractuele en financiële afhandeling van de opdracht. Hierbij zal de wet DBA en de wet wkkgz of de vervanging hiervan als leidraad dienen.
 • Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op OvA Zorgbemiddeling BV.